certificat energètic i cèdula habitabilitat a Manresa i Comarca

Tramitem el certificat energètic i cèdula habitabilitat del seu immoble amb les millors garanties.

En Assessoria Afys et tramitem el certificat energètic i cèdula habitabilitat amb el nostre equip d’arquitectes amb les màximes comoditats.

TARIFAS CERTIFICADO ENERGÉTICO:

TIPOprecio
Pisos fins a 50 m²95 €
Pisos entre 50-100 m²105 €
Pisos de més de 100 m²105 €+ 0,5 €/m² de l’excés de 100 m²
Vivendes unifamiliars fins a 50 m²110 €
Viviendes unifamiliars entre 50-100 m²130 €
Viviendes unifamiliars de més de 100 m²130 €+ 0,5 €/m² de l’excés de 100 m²

Per a locals, oficines i edificis sencers (blocs d’habitatges) CONSULTAR. 

El preu inclou visita, elaboració Certificat, tràmits i registre en l’administració competent (ICAEN) i taxes administratives.

(Taxes aprovades al Parlament de Catalunya amb data 22 de gener de 2.014. D’aplicació a partir del 3 de febrer de 2.014. Revisades (augment 5%) per la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2.015).

Tots els preus són sense I.V.A inclòs

DESCOMPTE AL FER CERTIFICAT ENERGÈTIC I CÈDULA HABITABILITAT : LA CÈDULA SURT A 80€

Si confia la venta o el lloguer del seu immoble amb nosaltres com a únics assessors, ens fem càrrec de les despeses del certificat energètic i cèdula habitabilitat.

CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

certificado-energetico-manresa

 1. QUÈ ÉS LA QUALIFICACIÓ I LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’UN EDIFICI?

La qualificació energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins  d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient, segons  el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.
La certificació energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica
El certificat energètic és un document que verifica la conformitat de qualificació energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
L’etiqueta energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.

 1. PER A QUÈ SERVEIX LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS?

La certificació energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

En el cas d’edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE d’eficiència energètica en els edificis, els edificis ocupats per entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic, han de constituir un exemple que els factors mediambientals i energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser objecte periòdicament de certificació energètica.

 1. QUINS EDIFICIS TENEN L’OBLIGACIÓ DE TENIR UN CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

a) Els edificis o parts d’edificis de nova construcció.
b) Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un certificat en vigor.
c) Els edificis o parts d’edificis en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

 1. QUINES RESPONSABILITATS SE’N DERIVEN?  

És responsabilitat del promotor o propietari:

 • Encarregar la realització de la certificació d’eficiència energètica a un tècnic
 • Fer presentar el certificat d’eficiència energètica a l’ICAEN (ho pot delegar en el tècnic certificador mitjançant declaració responsable).
 • Incloure l’etiqueta energètica de l’edifici en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer.
 • En edificis freqüentats pel públic s’ha d’exhibir l’etiqueta en un lloc visible.
 • Transferir el certificat i l’etiqueta energètica al nou propietari en cas de venda o una còpia d’aquest al llogater en cas de lloguer.
 • Posar el certificat d’eficiència energètica a disposició de les autoritats competents en matèria d’eficiència energètica o d’edificació que així ho exigeixin per inspecció o qualsevol altre requeriment.
 • Conservar la documentació original.
 • Renovar o actualitzar el certificat d’eficiència energètica una vegada expirat el certificat.

 

CÈDULES D’HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb  independència del seus titulars o ocupants.

A qui va dirigit?

A les persones propietàries de l’habitatge, administradores o representants autoritzats.
La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en  primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 

cedula-habitabilidad-manresa

TARIFES CÈDULA D’HABITABILITAT:

TIPUSPreu
Cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat (amb tràmits i taxes)*95  €
Cèdula d’habitabilitat de nova ocupacióconsultar
Informe per a la transmissió d’habitatge usat**95 €

Tots els preus són sense I.V.A. inclòs


DESCUENTOS PARA VARIAS VIVIENDAS DEL MISMO PROPIETARIO O EN EL MISMO BLOQUE ENCARGADAS CONJUNTAMENTE.

* Precio por viviendas con cédula caducada o previas al 1.984. Precio no válido para viviendas posteriores al 1.984 que no hayan tenido nunca cédula.

** Supuestos de exoneración de la obligación de entregar la cédula:

En el supuesto de transmisión de viviendas que no sean de nueva construcción, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, las personas adquirentes de una vivienda pueden exonerar de forma expresa las personas transmitentes de la obligación de entregarles la cédula de habitabilidad en los siguientes supuestos:

Primero. Cuando la vivienda usada o preexistente deba ser objeto de rehabilitación o de derribo. En el supuesto de rehabilitación, la exoneración conlleva la obligación de presentar al fedatario público autorizando un informe emitido por una persona técnica competente , en el que se acredite que la vivienda puede obtener la cédula de habitabilidad una vez ejecutadas las obras de rehabilitación necesarias para cumplir la normativa técnica de habitabilidad.

¡NO LO DUDES! CONTACTA CON NOSOTROS Y TE TRAMITAMOS EL CERTIFICADO ENERGÉTICO Y CÉDULA HABITABILIDAD. RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TENERLO POR VENDER O ALQUILAR SU INMUEBLE

[Total:6    Promedio:5/5]
Sumario
Certificat energètic i cèdula habitabilitat a Manresa - Assessoria Afys
Nombre del artículo
Certificat energètic i cèdula habitabilitat a Manresa - Assessoria Afys
Descripción
certificat enèrgetic i cèdula habitabilitat amb les màximes garanties per als propietaris. Descompte per certificat energètic i cèdula habitabilitat
Autor
Redactor
Asesoria Afys
Logo

4 thoughts on “certificat energètic i cèdula habitabilitat a Manresa i Comarca

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *